تصاویر آغاز برداشت میکانیزه برنج از شالیزاریهای شهرستان قائمشهر :
آغاز برداشت میکانیزه برنج از شالیزاریهای شهرستان قائمشهر

آغاز برداشت میکانیزه برنج از شالیزاریهای شهرستان قائمشهر

آغاز برداشت میکانیزه برنج از شالیزاریهای شهرستان قائمشهر

آغاز برداشت میکانیزه برنج از شالیزاریهای شهرستان قائمشهر