تصاویر رویت بالشک مرکبات منطقه قراخیل مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن :
تصویر چپ: بالشک بالغ ماده ، تصویر راست: بالشک ماده پس از پایان تشکیل کیسه تخم

تصویر چپ: بالشک بالغ ماده ، تصویر راست: بالشک ماده پس از پایان تشکیل کیسه تخم

تخم های بالشک در بین کیسه تخم مومی

تخم های بالشک در بین کیسه تخم مومی

کنه های شکارگر خانواده فیتوزییده در حال تغذیه از تخم های بالشک

کنه های شکارگر خانواده فیتوزییده در حال تغذیه از تخم های بالشک