تصاویر کرم سیب cydia pomonella در داخل میوه گردو ، توسط کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن :
کرم سیبcydia pomonella و کرم به euzophera bigella از آفات میوه گردو هستند که با تغذیه از محتویات داخل میوه باعث از بین رفتن بافت داخلی آن می شوند. از بین این دو آفت کرم سیب بیشترین جمعیت را در باغات به خودش اختصاص داده است.

کرم سیبcydia pomonella و کرم به euzophera bigella از آفات میوه گردو هستند که با تغذیه از محتویات داخل میوه باعث از بین رفتن بافت داخلی آن می شوند. از بین این دو آفت کرم سیب بیشترین جمعیت را در باغات به خودش اختصاص داده است.