تصاویر بلایت باکتریایی گردو و علائم آن روی میوه و برگ توسط کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن شهرستان قائمشهر :
مشاهده بلایت باکتریایی گردو و علائم آن روی میوه و برگ توسط کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن شهرستان قائمشهر

مشاهده بلایت باکتریایی گردو و علائم آن روی میوه و برگ توسط کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن شهرستان قائمشهر