تصاویر بازدید اعضاء ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان از واحد درحال احداث مرغ مادر آقای عشقعلی خناری نژاد در روستای پایین لموک :
بازدید اعضاء ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان از واحد درحال احداث مرغ مادر گوشتی آقای عشقعلی خناری نژاد در روستای پایین لموک

بازدید اعضاء ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان از واحد درحال احداث مرغ مادر گوشتی آقای عشقعلی خناری نژاد در روستای پایین لموک

بازدید اعضاء ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان از واحد درحال احداث مرغ مادر گوشتی آقای عشقعلی خناری نژاد در روستای پایین لموک

بازدید اعضاء ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان از واحد درحال احداث مرغ مادر گوشتی آقای عشقعلی خناری نژاد در روستای پایین لموک