تصاویر کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی گندم ، جو و کلزا ، با حضور محققین ، مسئولین ، کارشناسان مراکز و کشاورزان پیشرو شهرستانهای قائمشهر ساری سوارکوه و سوادکوه شمالی جویبار و سیمرغ در سالن شهید گویا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر :
کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی گندم ، جو و کلزا ، با حضور محققین ، مسئولین ، کارشناسان مراکز و کشاورزان پیشرو شهرستانهای قائمشهر ساری سوارکوه و سوادکوه شمالی جویبار و سیمرغ در سالن شهید گویا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر

کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی گندم ، جو و کلزا ، با حضور محققین ، مسئولین ، کارشناسان مراکز و کشاورزان پیشرو شهرستانهای قائمشهر ساری سوارکوه و سوادکوه شمالی جویبار و سیمرغ در سالن شهید گویا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر