تصاویر پایش فعالیت و پیشرفت فیزیکی فاز جدید سرخانه لاهوتی و شرکاء :