تصاویر برگزاری کلاس آموزشی سرخشکیدگی مرکبات روستای افرا مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن :

برگزاری کلاس آموزشی سرخشکیدگی مرکبات روستای افرا مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن

برگزاری کلاس آموزشی سرخشکیدگی مرکبات روستای افرا مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن