تصاویر برداشت کدوی حلوایی به وزن 25 کیلوگرمی،بدون استفاده از کود و سموم شیمیایی و با کاربرد کود دامی روستای چمازکتی شهرستان قائمشهر :