تصاویر واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 20000 قطعه با اعتبار 8500 میلیون ریال و تولید 170 تن در سال با اشتغالزایی 4 نفر با حضور فرماندار در روستای گل افشان قائم‌شهر افتتاح شد. :
واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 20000 قطعه با اعتبار 8500 میلیون ریال و تولید 170 تن در سال با اشتغالزایی 4 نفر با حضور فرماندار   در روستای گل افشان قائم‌شهر افتتاح شد.

واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 20000 قطعه با اعتبار 8500 میلیون ریال و تولید 170 تن در سال با اشتغالزایی 4 نفر با حضور فرماندار در روستای گل افشان قائم‌شهر افتتاح شد.