تصاویر بازدید از فعالیت های صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی که با دریافت تهسیلات از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زنان شهرستان قائمشهر مشغول بکارند :

بازدید از فعالیت های صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی که با دریافت تهسیلات از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زنان شهرستان قائمشهر مشغول بکارند

بازدید از فعالیت های صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی که با دریافت تهسیلات از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زنان شهرستان قائمشهر مشغول بکارند