تصاویر برنامه ریزی و هماهنگی کشت های پاییزه در سالن ترویج شهید گویا :