لیست پرسش و پاسخ

آیا انجام عملیات زراعی شخم و شیار در فصل تابستان برای باغات مرکبات توصیه می شود؟
بدلیل اینکه انجام عملیات شخم و شیار در تابستان باعث صدمه دیدن ریشه ها بخصوص ریشه های مویی و عدم جذب مواد غذایی و همچنین جذب آب می شود، انجام عملیات اشاره شده در فصل تابستان برای باغات توصیه نمی شود.