ویدئو گزارش خبری برداشت فندق از باغات استان مازندران؛ باحضور مهندس ملایی، کارشناس بسیجی پايگاه مقاومت بسیج شهدای سنگرسازان بی‌سنگر مازندران
گزارش خبری برداشت فندق از باغات استان مازندران؛ باحضور مهندس ملایی، کارشناس بسیجی پايگاه مقاومت بسیج شهدای سنگرسازان بی‌سنگر مازندران
دانلود