• انتصاب سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران

  انتصاب سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران

 • برگزاری دوره آموزشی خبر و گزارش نویسی رسانه ای

  برگزاری دوره آموزشی خبر و گزارش نویسی رسانه ای

  برگزاری دوره آموزشی

 • بخشودگی خسارت تاخیر در پرداخت اجور معوقه تا پایان سال 1401
  بخشودگی خسارت تاخیر در پرداخت اجور معوقه تا پایان سال 1401

  بخشودگی خسارت تاخیر در پرداخت اجور معوقه تا پایان سال 1401

 • واگذاری بیش از 54 هکتار از اراضی ملی و دولتی جهت ایجاد شهرک گلخانه ای در شهرستان بهشهر

  واگذاری بیش از 54 هکتار از اراضی ملی و دولتی جهت ایجاد شهرک گلخانه ای در شهرستان بهشهر

  ایجاد شهرک گلخانه ای در بهشهر

اخبار

اخبار