1 : مضرات سوزاندن کاه و کلش محصولات کشاورزی: : 1- سوزاندن کاه و کلش باعث از بین رفتن مواد آلی و معدنی خاک می شود 2- موجب افزایش PH خاک و کاهش فضاهای خالی خاک شده که در نتیجه دانه بندی مطلوب خاک را از بین می برد. 3. باعث چسبندگی میان ذرات خاک شده که در هنگام شخم زدن کلوخه های بزرگی تشکیل می گردد.

اخبار

اخبار